Perlindungan Takaful/Insurans

Pelindungan Pelan Takaful Bekelompok
(Termasuk di dalam semua pakej umrah Madinah Travel & Tours Sdn Bhd)

Bagi jemaah yang berumur 5 – 64 tahun pada

hari penerbangan

§  Kematian RM 10000

§  Keilatan kekal RM 10000

§  Manfaat wad hospital RM 50 sehari

Bagi jemaah yang berumur 65- 74 tahun pada

 hari penerbangan

§  Kematian RM 10000

Tertakluk kepada kelulusan tawaran dan syarat-syarat Takaful Ikhlas. Perlindungan adalah terhad kepada maksima 40 hari dari tarikh penerbangan.
Notis: Pelan takaful ini tidak melindungi jemaah daripada sakit,kecurian, kehilangan wang, pembatalan atau kelewatan penerbangan atau kehilangan bagasi sepanjang perjalanan. Rujuk insurans perjalanan tambahan di bawah untuk mendapat perlindungan tambahan.

 

Insurans Perjalanan Tambahan (AXA)
(Tidak termasuk di dalam semua pakej Madinah Travel & Tours Sdn Bhd)
Semua anggota pelancongan digalakkan untuk membeli insurans perjalanan tambahan untuk mendapatkan perlindungan seperti yang dinyatakan di dalam Jadual Keempat Akta Industri Pelancongan 1992.

Area 2: Saudi Arabia

Individu Suami + Isteri Keluarga
Premium Dari RM 122.24 RM 213.92 berdua Premium Dari RM 305.60
(Suami + Isteri + Anak-anak)
Pakej Perjalanan 11 Hari – 18 hari

Manfaat yang ditawarkan AXA:

 1. Kematian akaibat kemalangan
 2. Hilang upaya kekal akibat kemalangan
 3. Dana pendidikan anak-anak:
  – Bayaran pendidikan sekiranya kematian kibat kemalangan jika pihak yang diinsuranskan mempunyai anak yang masih belajar.
 4. Perubatan (tidak termasuk penyakit sedia ada):
  – Biaya perubatan, hospital dan lain-lain
 5. Barangan peribadi:
  – Kehilangan/kerosakan/kelewatan bagasi dan barangan peribadi.
  – Kehilangan wang peribadi dan dokumen perjalanan
 6. Kesulitan Perjalanan & pembatalan:
  – Kelewatan perjalanan/penerbangan
  – Kegagalan menyambung penerbangan.
 7. Kad kredit:
  – Penyalahgunaan/penipuan ke atas kad kredit
 8. Liabiliti Diri:
  – Perliindungan undang-undang ke atas tuntutan liabiliti kepada pihak ketiga atau kerosakan harta benda di atas kecuaian pihak yang diinsurans.
 9. Perlindungan Akses Kereta Sewa
 10. Wang tebusan disebabkan penculikan atau tawanan.

*Manfaat di atas adalah tertakluk kepada had perbelanjaan untuk perubatan, hospital dan lain-lain untuk setiap polisi dipilih.